Planarbeid / Reguleringsplan for Barbubukt

Forslagsstiller: Arendal kommune
Ansvar: Saksbehandling, modellering og visualisering
Status: Vedtatt 25.08.2011

Reguleringsplanen for Barbubukt bygger på et politisk ønske om å utnytte det sjønære arealet i Barbubukt til å styrke sentrum med nye boliger, næringslokaler, parkarealer og mulighet for fremtidige offentlige tjenestefunksjoner. I dag er disse arealene i hovedsak asfaltert overflateparkering.

Området grenser tett opptil Kystveien som i dag er en av hoved- innfartsårene til Arendal. Dette gir området utfordringer med støy- og forurensingstiltak.

Nord for planområdet finner vi et område merket som bevaringsverdig bygningsmiljø i kommuneplan 2011-2021 for Arendal kommune, som gir utfordringer for hensyn til inn- og utsyn fra sjøen.

Hovedgrepet i planen er å følge eksisterende høy utnyttelse i områdets ytterkanter og legge en lav bebyggelse mot kystveien for å både skjerme støy og ta hensyn til bakenforliggende bevaringsverdig bebyggelse.


Mer informasjon om reguleringsplanen på Arendal kommunes hjemmesider