Planarbeid / Revisjon av reguleringsplan for Barbubukt

Forslagsstiller: Arendal kommune
Ansvar: Mulighetsstudie, prosjektering, modellering og visualisering
Status: Oppstart vil meldes i nær fremtid

Arendal kommune har få sentrumsnære grønne arealer, og det er et ønske fra politisk hold om å komme til en løsning som kan gi større parkareal i Barbubukt for å imøtekomme dette behovet.

Mulighetsstudiet viser til et konsept som ivaretar utbyggers interesser ved å gi mulighet for tilsvarende utbyggingsvolum som tidligere, men med et mindre fotavtrykk. Dette åpner igjen opp for å ta i bruk en større avdel av grunnflaten i barbubukt til parkareal.

Mer informasjon om reguleringsplanen kommer på Arendal kommunes hjemmesider