Planarbeid / Områderegulering, Strømsbusletta - Myrene

Forslagsstiller: Arendal kommune
Ansvar: Prosjektering, modellering og visualisering
Status: Meldt oppstart i 2010

Området ligger sentrumsnært og har et enormt potensiale for urbane kvaliteter. Slik det ligger i dag er området dominert av biltrafikk og vilkårlig parkering. I området er mange store industribygg og tomme gruslagte plasser.

Området ligger i et dalsøkk med sterkt skrånende terreng på begge sider. Dette betyr at muligheten til å bygge i høyden kan og bør utnyttes for å gi gode lysforhold til nye boliger.

Arendal kommune eier tilnærmet ingen areal og jobber med grunneiere i området for å få forankring for gjennomføring av en helhetlig områdereguleringsplan for området som kan gi Arendal by sårt trengte bolig- og næringsarealer i nær tilknytning til Arendal sentrum..

Mer informasjon om reguleringsplanen på Arendal kommunes hjemmesider